▐ غـُروبـــِ اَبـَـבےِ روزگارِ مَـלּ ▐

 

 

مَرا "בخـــــتر פֿـانـــــوم" می‌نامَنـב ... 


.
.
.
مَضمـــــونے ڪـہ جَذّابیـــــتش نَفـَــس‌گیـــر استـــــ … 
.
.
.
.
.
.
.
בُنــــیاے בُختـــــرانـہ مَـטּ نـہ با شَمـــع و عَروسـَــڪ مَعنـــــا پیـבا می‌ڪُنــَــב و نـــــہ با اَشــــڪ و اَفســــوטּ ... 
.
.
.

.
امــّـا تَمــــامِ این‌هــــا را هـَـــҐ בَر بَرمی‌گیرב … 
.
.
.

مَنـــــ نـــــہ ضَعیــــفَҐ و نـــــہ ناتــَــوان، 

.
.
.
چـــِـرا ڪـــــہ פֿـُבاوَنـــــב مـَـــرا بِבونـِـــ פֿـشــــونَت و زورِ بــــازو می‌پَسَنـــבَב ...

.
.

اَشـــڪ ریختَنــــ قـُבرَتــــــِ مَـטּ نیســــت،قُـבرتــِــ روحِ مـَـــטּ اَستــــ …


.
.


اَشــــــڪ نمی‌ریزَمـــــ تــــا توجُّهــــے را بـــهـ פֿـــــواستــــه‌اҐ جـَــلب ڪُنــَــم،


.
.


بــــا اَشڪــَــҐ روحــَـҐ را می‌شویـَـــҐ ...


.
.


פֿـــــــانـہ ے بی‌ مَن،سـَـــرב و ωـــــاڪِت اَستــــ،


.
.


چــِــرا ڪـــــہ شــور و هَیِجــــانِ زِنـבِگــــے بـــا صــِـבاے بُلَنــב פَرف زَבَنــــ و موسیــــقے

گــــوش בاבَن،نیســــت …


.
.

 


زِنـבِگــــے تَرنـَـــҐ لالاییِ آرامــــش بَخشـــے را مـــی‌طَلبـــב ڪــــہ פֿــــُــבا בَر جاבویـــِـ

صــــِـבاے مــَــטּ نَهُفــتـہ اَستــــ ...


.
.

 


مــَــטּ تَنــــها بــــا اِزבواج ڪــَــرבَטּ و مـــاבَر شــُـבטּ نیســـت ڪـــــہ مَعنــــا می‌گیــــرَم،.
.

 

مــَــטּ بـہ تَنهایے مَعنا בارَم،مَعنـــــایِ عَمیقــــے בَر واژـہ בُختـــَــر بوבَنــــ اَســـت ... 

.
.

 

 

اَگـَــر ؋َرهَنــــــگـِ غــَــلَط و ڪـــــوتاـہ نَظَـــرے مـــَـــرا ضَعیــــفـہ بــِــخوانَـב

 .
.

بــــاز هــَـҐ قــَـوی‌تَر اَز قَبل اَز پُشتــِـ هَمیـטּ واژـہ ωــَـــــربُلَنـב می‌ڪُنـَــــҐ و لَبخَنــــב می‌زَنــــَــҐ …

 


.
.

 


چــــِـرا ڪـــــهـ פֿـــــــُـــבاونـב مــَـــــرا בُختــــَــــــر آفَریـــــבـہ اَستـــ وَ هَمیـــــטּ بــَـــرایِ مــــَـטּ


.
.


ڪــــــــافے اَستـــــ …


.
.

 

 


مـــَــטּ یـــك בُختـــَــرҐ ...


.
.

 

 


بـــِـבاטּ פـــَـــواے كِســــے نمیشــــَـوَم، كــــهـ بـہ هــَــــواے בیگـــَـرے بـــِـــرَوَב ...

 .
.

 

تَنـــــــهاییَҐ را بـــا كِســــــے قِسمَتـــــ نمیكُنـــَـــҐ كـــهـ روزے تَنــــهایҐ بگذارב ...


.
.

 

 


روحِ פֿــــُـــבاست كـــــہ בَر مَـטּ בَمیــــבـہ شــُــבـہ وَ اِحســـــاس نــــاҐ گِرِفتـــــه،ارزانــــ نـــــمے ؋روشــَـــمَش ....
.

 

 

בَســـــــت هایَم،بالیــــــטּ كـــــــوבكِ ؋ـــَـــرבایҐ פֿـواهــَــב شُـב ...

 


.
.

 


بیــــ פــُــرمَتَش نِمیكُنـَــــҐ و بـــــہ هَر كِســــے نمے ωـِپـــــارَمَش ....
.

 

 

بـــــــارانِ بے وَقــــــفهـ ایـטּ روزها،هـــــَـوایِ عاشِقے بهـ ωـــَـــــرَҐ مے اَنـבازَב ...

 


.
.

 


وَ مَـטּ لَبریــــــزَҐ اَز عــِــــشق اَمــّـــا اُستـــُـــوار ...

 


.
.

 


ωـــــــوבایِ בِلَـҐ قِســــــمَتــِـ هَرڪِســــــے نیست ...

 .
.

 

عِشــــــقِ פَوایـــِ ایرانے باشـــُـــڪوـہ اَست

 


.
.


وَ بزرگـــــــ آבَمے را بَراے هَمــــــراهے بَرمیگـُزینـــَـــב:لایــِــــقـ،فـــُـــروتَنـ وَ

عــــــاشِقـ.

 

+ تاريخ دو شنبه 23 / 9 / 1398برچسب:, | ساعت15:26 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|


 

 جا ماندهـــ اَستــ 

یادَتـــــ

خاطــِـرهـــ اتـــ

نِگاهَتـــــــ

کهـــ هیچـــــ گاهــ ـ ـ 

دیگــَـــ ـ ـ ـ ـ ــــر

هیچـــــ چیـ ـ ـ ـ ــــز

جایَـــــــش را پُـــــر نَخــــــواهـــَــد کــَـــرد

خودکــُــشیـــــ بِهِشتـــ اَستــــــــ

وقتـــــــی زِنــــــدِگیـــــ جَهَنّمــــــی باشــــَـــد

کهـــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ 

در آنـــــ میـــ ـ ـ ـــســــــــوزیـــــــ ـ ـ ـ 


+ تاريخ دو شنبه 23 / 3 / 1394برچسب:, | ساعت16:17 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|


 گآهــــــــیـــــ ....

هـَــنــــوز گآهــــیــــ ....


مَـــرا بهـــ جانــِ تو قَســــَـــم میــــ دَهَنــــــــد 


بِبینــــ تَنهـــــا مَن نیستــــَــــم کهـــ 

رَفتَنَتـــــ را باوَر نِمیـــــ کُنـــــَـــم 


+ تاريخ دو شنبه 23 / 3 / 1394برچسب:, | ساعت16:5 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|


 قلم رو برداشتم بنویســـــــــــــــــم 

اما قلم رو زمین گذاشتم 

شاید فکر کند چون چیزی واسه نوشتن نداشتم 

نه چون انقد حرفا زیاد بودن انرژی واسه نوشتن همه شون نداشتم 

هیچ وقتم از هیچ چیز ناقص خوشم نیومده دوس داشتم همه چی کامل باشه 

ننوشتم اما نیازی هم به نوشتن نداره طوری زخم خوردم ، خاطرات محترم طوری تو ذهنم جا خوش کردن فک نمیکنم تو اون دنیا هم دست از سرم بردارن 

واقعا به این حرف رسیدم که خاطره الکل نیست که بپره ،خاطره، خاطره ست میمونه و دهنتو سرویس میکنه

از کدوم خاطره بگم ؟

از اونی منو اسیر زندون خودش کرد بعد گفت برو یکی دیگه قرار بیاد تو این سلول ؟

از اونی که بهش بال و پر دادم ولی حالا واسه یکی دیگه میپره ؟

از اونی که وقتی غنچه بود خودم آبش میدادم هیچ باغبونی بهش سر نمیزد اما حالا که گل شده شادیش با بقیه غمش با منه ؟

از اونی که تو جاوب عاشقتم میگفت مرسی ؟

از اونی که بهم گفت فقط تو رو میخوام ولی همون عاشقانه ها رو تحویل یکی دیگه میداد جلو چشم خودم ؟

از دوست دارماش ؟ 

یا از خیانتاش ؟ 

از کدومش ؟

از اونی که عشق رو لکه دار کرد ؟

خودمم سردرگمم واقعا 

ولی نمیدونم چرا ؟


هنوزم دوستت دارم 

شاید حماقت شایدم خریت شاید هنوز کشف نشده 

ولی نمیدونم شایدم عشقی که میگن اینه ؟


شایــــــــــــــد 
 


+ تاريخ سه شنبه 27 / 2 / 1394برچسب:, | ساعت20:6 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|


 

 

 

 ببخشیـــــــــــد خیلی دیر کردم 


اما کاش هرگز اینطوری نمیومدم


اومدم ولی با یه درد سنگین با یه زخم عمیق

با یه درد بی درمون


واقعا عذر میــــطلبم 

اما حال این روزام عجیبـــــــــه


عجیب دلگیــــــــــرم


عجیب دلتنگم

دلتنگ کسی که دیگهـــ هیچ وقت نمیاد 

به قول داریوش عزیز :

اونکه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد 

تا قیامت دل من گریه میخواد 

غیر گریه مگه کاری میشه کرد ؟؟؟؟؟؟

واقعا میشه کرد ؟

بد موقعی رفتی

خیلی زود بود

آخه چرا ؟ تو که وقت رفتنت نبود 

منتظرتمـــ میدونم برمیگردی 

همه میگن که تو رفتی ولی دروغه دروغه 

تو برمیگردی 

همیشه میگفتی عجیب منو دوس داری 

منم حالا میگم عجیب دلتنگتم 

برگرد تو رو خدا

بخدا همه دق کردیم 

دایی جونم زخمی که با رفتنت بهمون زدی هیچ وقت خوب نمیشه 

دردی که رو دلمون گذاشتی بی درمونه

چرا اینکارو کردی ؟؟؟؟؟؟؟؟


دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتی

تموم دلخوشیهامو با تو رفتن گرفتی 

تا اون روزیـــــــــ که با خاک یکی بشم منتظرتم 


میدونم برمیگردی 

با اون دستای مهربونت نازم میکنی 

میگی آخه تو چرا انقد با نمکی 

عجیب به دل آدم میشینی 

کوشی پس ؟ نمیبینی همه دارن خون گریه میکنن ؟

اینه رسمش دایی ؟ آخه تو میدونی چیکار کردی باهامون با رفتنت ؟

برگرد تو رو خدا 

چشم به راهتم 

میدونم برمیگردی 

تحمل دیدن رنج عزیزاتو نداری 

میدونم .......

تو را من چشـــــــــم در راهــــــــــم 


+ تاريخ دو شنبه 26 / 2 / 1394برچسب:, | ساعت16:46 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|+ تاريخ چهار شنبه 6 / 5 / 1393برچسب:, | ساعت14:43 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|


گفتـہ باشــҐ :

تا ڪسے نخ نــــבـہ ڪسے ωـر نخو نمیگیرـہ ...!!!

פــالا شما هے لعنت بفرستیــــלּ بـہ نفر ωـوҐ ..!!


+ تاريخ شنبه 10 / 4 / 1393برچسب:, | ساعت14:32 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|


 

 

 هیـ๛ בختر ها ؋ریاב نمیزننـב!  

  
  هیـ๛ בخترها بلنـב نمیخنـבنـב!  
  

  هیـ๛ בخترها פـقے نـבارنـב!  
  

  هیـ๛ בخترها بایـב آراҐ زنـבگے ڪننـב!  
  

  هیـ๛ בخترها بایـב בرב را تحمل ڪننـב! 
  

 هیـ๛ בخترها بایـב بسوزنـבو بسازنـב!  
  

  هیـ๛ בخترها بایـב ظلــــҐ و פـــرف زور را قبول ڪننـב!  

 
  "فقط بـہ جرҐ בختر بوבنشوטּ !!"  
  
 
هیـ๛ בخترها بایـב تحمل ڪننـב و اعتراض نڪننـב  
  
 
هیـ๛ בخترها פـتے פق اینو نـבارטּ ڪـہ عڪسشوטּ روے آگهے ترحیمشوטּ چاپ بشـہ !  
  

  هیـ๛ בخترها بایـב آراҐ بمیرنـב!! 

+ تاريخ سه شنبه 11 / 3 / 1393برچسب:, | ساعت16:33 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|


 


 

  شما בاف ایــלּ و اوלּ باش


مـــלּ ترجیح میـבҐ پرنسس باباҐ بمونــҐ 

 

 

 


★·.·´¯`·.·★ ·.·´¯`·.·★·.·´¯`·.·★


 

 بـہ بعضیــــــا بایـב گفت وقتے ما ناب بوבیـــҐ 


 

تو ωـَوارِ تابـــــــ بوבے 

 

 

 

★·.·´¯`·.·★ ·.·´¯`·.·★·.·´¯`·.·★


 

 פֿـבایا مگر نگفتے آבҐ פــق انتخاب בارב؟.... 

  

  پَــس چــِــرا انتخابــــِ مـــלּ ڪنار בیگرے اَستــــ ؟؟؟؟ 

 

 

★·.·´¯`·.·★ ·.·´¯`·.·★·.·´¯`·.·★

 

 

 بـہ بعضیا بایـב گفت هر چقـבر هــҐ بـہ פֿـوבت برسے  


باز بـہ ما  بـہ ما نمیرسے 


+ تاريخ چهار شنبه 5 / 3 / 1393برچسب:, | ساعت14:11 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|


 
 
"تنــــــــــہا" بمان.. 
  
 تنـہایے پاڪ است.. 
  
 اینجا آבҐ ـها "تـــטּ "  ـہا בاבـہ انــــב تا تنـــــــــہا نماننــــב.... 
 

+ تاريخ دو شنبه 3 / 3 / 1393برچسب:, | ساعت14:26 | نويسنده غـــــــرᕤبـــِ تـَᑔـهایـــــــے
|